Bạn đang sử dụng dịch vụ like FLikes

Các hệ thống like facebook trên thị trường thường bắt người dùng cài plguin (extension) của trình duyệt, bắt người dùng nhập mật khẩu facebook điều này dẫn đến nhiều rủi ro:

Hệ thống Flikes:

F-Like

F-Comment