Danh sách gói
# Tên gói Mô tả Hạn sử dụng Số like Giá tiền
1 Miễn phí 10 likes - 1 ngày - Miễn phí 1 ngày 10 0 VNĐ
2 120 likes 120 likes - 7 ngày - 7K VNĐ 7 ngày 120 7,000 VNĐ
3 250 likes 250 likes - 7 ngày - 15K VNĐ 7 ngày 250 15,000 VNĐ
4 500 likes 500 likes - 7 ngày - 30K VNĐ 7 ngày 500 30,000 VNĐ
5 700 likes 700 likes - 7 ngày - 45K VNĐ 7 ngày 700 45,000 VNĐ
6 1000 likes 1000 likes - 7 ngày - 60K VNĐ 7 ngày 1,000 60,000 VNĐ
7 2000 likes 2000 likes - 7 ngày - 125k VNĐ 7 ngày 2,000 125,000 VNĐ
8 120 likes x 30 120 likes - 30 ngày - 30K VNĐ 30 ngày 120 30,000 VNĐ
9 250 likes x 30 250 likes - 30 ngày - 50K VNĐ 30 ngày 250 50,000 VNĐ
10 500 likes x 30 500 likes - 30 ngày - 130K VNĐ 30 ngày 500 130,000 VNĐ
11 700 likes x 30 700 likes - 30 ngày - 190K VNĐ 30 ngày 700 190,000 VNĐ
12 1000 likes x 30 1000 likes - 30 ngày - 245K VNĐ 30 ngày 1,000 245,000 VNĐ
13 2000 likes x 30 2000 likes - 7 ngày - 520k VNĐ 30 ngày 2,000 520,000 VNĐ
# Tên gói Mô tả Hạn sử dụng Số comment Giá tiền
1 Miễn phí 3 comments - 1 ngày - Miễn phí 1 ngày 3 0 VNĐ
2 5 comments 5 comments - 7 ngày - 7K VNĐ 7 ngày 5 8,000 VNĐ
3 10 comments 10 comments - 7 ngày - 15K VNĐ 7 ngày 10 15,000 VNĐ
4 15 comments 15 comments - 7 ngày - 20K VNĐ 7 ngày 15 20,000 VNĐ
5 20 comments 20 comments - 7 ngày - 30K VNĐ 7 ngày 20 30,000 VNĐ
6 30 comments 30 comments - 7 ngày - 48K VNĐ 7 ngày 30 48,000 VNĐ
7 40 comments 40 comments - 7 ngày - 60K VNĐ 7 ngày 40 60,000 VNĐ
8 50 comments 50 comments - 7 ngày - 72K VNĐ 7 ngày 50 72,000 VNĐ
9 60 comments 60 comments - 7 ngày - 85K VNĐ 7 ngày 60 85,000 VNĐ
10 70 comments 70 comments - 7 ngày - 98K VNĐ 7 ngày 70 98,000 VNĐ
11 80 comments 80 comments - 7 ngày - 110K VNĐ 7 ngày 80 110,000 VNĐ
12 90 comments 90 comments - 7 ngày - 120K VNĐ 7 ngày 90 120,000 VNĐ
13 100 comments 100 comments - 7 ngày - 135K VNĐ 7 ngày 100 135,000 VNĐ